PDF 175kWORD 1080k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2019)1021_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 21 октомври 2019 г., 19.30–20.30 ч.

Страсбург

Зала: „Луиз Вайс“ (N1.4)

21 октомври 2019 г., 19.30–19.45 ч.

1. Процедура на съвместни заседания на комисиите ECON и ENVI в понеделник, 21 октомври 2019 г.

CJ36/9/01579

 

 

 

 

OJ – PE642.883v01-00

* вж. отделен проект на дневен ред

21 октомври 2019 г., 19.45–20.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 25 септември и от 16 октомври

5. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4-5 септември 2019 г. PV – PE641.110v01-00

6. Доклад относно текущите междуинституционални преговори

ENVI/9/01588

* Качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст)
* Минимални изисквания за повторното използване на водата

7. Инициативата на ЕС за опрашителите

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Марейд Макгинес (PPE)
Ищван Уихеи (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Мартин Хойслинг (Verts/ALE)
Луиза Реджименти (ID)
Пиетро Фиоки (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 11.00 ч.

8. Възражение съгласно член 112: оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385)

ENVI/9/01512

Съдокладчици:

 

Ерик Андрийо (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

9. Възражение съгласно член 112: частично издаване на разрешение за използване на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

Съдокладчици:

 

Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

*** Време за електронно гласуване ***

10. Възражение съгласно член 112: оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385)

ENVI/9/01512

 

Съдокладчици:

 

Ерик Андрийо (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)

 

         Приемане на предложението за резолюция

11. Възражение съгласно член 112: частично издаване на разрешение за използване на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

12. Инициативата на ЕС за опрашителите

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Марейд Макгинес (PPE)
Ищван Уихеи (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Мартин Хойслинг (Verts/ALE)
Луиза Реджименти (ID)
Пиетро Фиоки (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

         Приемане на въпроси с искане за устен отговор

         Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 11.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания

         6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 16 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност