PDF 203kWORD 1375k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Четвъртък, 7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

6 ноември 2019 г., 9.30–12.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 16 октомври 2019 г.

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         22-23 юли 2019 г. PV – PE641.083v01-00

         23 юли 2019 г. PV – PE641.229v01-00

         25-26 септември 2019 г. PV – PE641.443v02-00

5. Доклад относно текущите междуинституционални преговори

ENVI/9/01588

* Качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст)
* Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (ECON-ENVI (CJ36))

6. COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Аниес Еврен (PPE)
Сесар Луена (S&D)
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew)
Виле Ниенистьо (Verts/ALE)
Александър Вондра (ECR)
Силвия Модиг (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 7 ноември 2019 г., 17.00 ч.

* * *

Общо разискване

7. Възражение съгласно член 112: подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

ENVI/9/01573

 2019/2856(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

8. Възражение съгласно член 112: подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) или състоящи се или произведени от нея

ENVI/9/01574

 2019/2857(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

9. Възражение съгласно член 112: разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9

ENVI/9/01576

 2019/2859(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

10. Възражение съгласно член 112: разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
 

ENVI/9/01577

 2019/2860(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

* * *

11. Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Докладчик:

 

Юта Паулус (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

TRAN –

Магдалена Адамович (PPE)

 

 

         Представяне от Комисията на нейното предложение

         Размяна на мнения

12. Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Станислав Полчак (PPE)
Силвия Спурек (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Александра Луиз Розенфийлд Филипс (Verts/ALE)
Аника Брюна (ID)
Ядвига Вишневска (ECR)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2019 г., 11.00 ч.

13. Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Бартош Арлукович (PPE)
Сара Сердаш (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Маргрете Аукен (Verts/ALE)
Луиза Реджименти (ID)
Йоана Копчинска (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 14 ноември 2019 г., 11.00 ч.

6 ноември 2019 г., 12.00–12.30 ч.

14. Утвърждаване на новата политика на Европейския парламент в областта на околната среда в присъствието на Давид-Мария Сасоли, председател на Европейския парламент, и Клаус Веле, генерален секретар

* * *

6 ноември 2019 г., 14.30–17.00 ч.

*** В присъствието на членове на комисията по развитие и на комисията по рибно стопанство ***

15. Представяне на специалните доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) относно изменението на климата и земята и относно океаните и криосферата в изменящия се климат

*** Време за електронно гласуване ***

16. COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Аниес Еврен (PPE)
Сесар Луена (S&D)
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew)
Виле Ниенистьо (Verts/ALE)
Александър Вондра (ECR)
Силвия Модиг (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на въпрос с искане за устен отговор

17. 2021 година – Европейска година на „по-зелените“ градове

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Кристел Шалдемозе (S&D)
Карин Карлсбро (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Ядвига Вишневска (ECR)
Идоя Вилянуева Руис (GUE/NGL)

QO – PE641.133v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на въпрос с искане за устен отговор

18. Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Бартош Арлукович (PPE)
Сара Сердаш (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Маргрете Аукен (Verts/ALE)
Луиза Реджименти (ID)
Йоана Копчинска (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на въпрос с искане за устен отговор

19. Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Станислав Полчак (PPE)
Силвия Спурек (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Александра Луиз Розенфийлд Филипс (Verts/ALE)
Аника Брюна (ID)
Ядвига Вишневска (ECR)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на въпрос с искане за устен отговор

20. Конференция на ООН по изменението на климата (COP25) през 2019 г. в Сантяго де Чили, Чили

ENVI/9/00575

 2019/2712(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Петер Лизе (PPE)
Мохамед Шахим (S&D)
Нилс Турвалдс (Renew)
Пер Холмгрен (Verts/ALE)
Ядвига Вишневска (ECR)
Мик Уолас (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
AM – PE641.381v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 3 октомври 2019 г., 11.00 ч.

21. Възражение съгласно член 112: подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

ENVI/9/01573

 2019/2856(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

22. Възражение съгласно член 112: подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) или състоящи се или произведени от нея

ENVI/9/01574

 2019/2857(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

23. Възражение съгласно член 112: разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9

ENVI/9/01576

 2019/2859(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

24. Възражение съгласно член 112: разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
 

ENVI/9/01577

 2019/2860(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

*** Край на електронното гласуване ***

25. Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

ENVI/9/00533

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Докладчик:

 

Естер де Ланге (PPE)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

IMCO –

Петра Де Сутер (Verts/ALE)

 

 

TRAN –

Свен Шулце (PPE)

 

 

         Представяне на предложението на Комисията

* * *

6 ноември 2019 г., 17.00–18.30 ч.

При закрити врати

26. Заседание на координаторите

7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

27. Размяна на мнения относно схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване (CORSIA) – актуална информация от общото събрание на Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO)

28. Представяне на отговорностите и дейностите на следните агенции, попадащи в областта на компетентност на комисията ENVI:

– Европейската агенция по химикали (ECHA)
– Европейската агенция по лекарствата (EMA)
– Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
– Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
– Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

(Вж. отделна програма)

29. Размяна на мнения с Комисията относно работата и мисията на дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ 

30. Разни въпроси

31. Следващи заседания

         2-3 декември 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 28 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност