PDF 203kWORD 1390k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2019)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

2 декември 2019 г., 15.00–17.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 6 ноември и от 25 ноември 2019 г.

4. Доклад относно текущите междуинституционални преговори

ENVI/9/01588

* Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (ECON-ENVI (CJ36))
* Качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст)
* Минимални изисквания за повторното използване на водата

5. Размяна на мнения с Бьорн Хансен (изпълнителен директор на Европейската агенция по химикали – ECHA)

6. Възражение съгласно член 111, параграф 3: Делегиран акт относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси - титанов диоксид

ENVI/9/01877

 

Докладчик:

 

Анна Залевска (ECR)

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

7. Възражение съгласно член 112: Внос на храни за домашни любимци от Саудитска Арабия

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Докладчик:

 

Жоел Мeлен (ID)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

8. Възражение съгласно член 112: Налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Докладчик:

 

Мишел Ривази (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

9. Възражение съгласно член 112: удължаване на срока за одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, манкозеб, мекопроп-Р, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

2 декември 2019 г., 17.00–18.30 ч.

При закрити врати

10. Заседание на координаторите

3 декември 2019 г., 9.30–10.30 ч.

11. Размяна на мнения с д-р Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка, относно преобразуването на част от банката в Банка по въпросите на климата

3 декември 2019 г., 10.30–12.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

12. Възражение съгласно член 111, параграф 3: Делегиран акт относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси - титанов диоксид

ENVI/9/01877

 

Докладчик:

 

Анна Залевска (ECR)

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

13. Възражение съгласно член 112: Внос на храни за домашни любимци от Саудитска Арабия

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Докладчик:

 

Жоел Мeлен (ID)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

14. Възражение съгласно член 112: Налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Докладчик:

 

Мишел Ривази (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

15. Възражение съгласно член 112: удължаване на срока за одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, манкозеб, мекопроп-Р, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

16. Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Кристиан Силвиу Бушой (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Ян Хойтема (Renew)
Симона Балдасаре (ID)
Мишел Ривази (Verts/ALE)
Йоана Копчинска (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на въпроси с искане за устен отговор

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 11.00 ч.

17. COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Паскал Канфен (Renew)
Аниес Еврен (PPE)
Сесар Луена (S&D)
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew)
Виле Ниенистьо (Verts/ALE)
Александър Вондра (ECR)
Силвия Модиг (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 7 ноември 2019 г., 11.00 ч.

18. Инициативата на ЕС за опрашителите

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Марейд Макгинес (PPE)
Ищван Уихеи (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Мартин Хойслинг (Verts/ALE)
Луиза Реджименти (ID)
Пиетро Фиоки (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 11.00 ч.

19. Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Бартош Арлукович (PPE)
Сара Сердаш (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Маргрете Аукен (Verts/ALE)
Луиза Реджименти (ID)
Йоана Копчинска (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 14 ноември 2019 г., 11.00 ч.

Поправки (член 241)

20. ПОПРАВКА на Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията
(ОВ L 117, 5.5.2017, стр. 176)
позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на горепосочения Регламент
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Приемане

21. ПОПРАВКА на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета
(ОВ L 117, 5.5.2017, стр. 1.)
позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на горепосочения Регламент
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Приемане

*** Край на електронното гласуване ***

22. Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Кристиан Силвиу Бушой (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Ян Хойтема (Renew)
Симона Балдасаре (ID)
Мишел Ривази (Verts/ALE)
Йоана Копчинска (ECR)
Катержина Конечна (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 11.00 ч.

3 декември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

Общо разискване

23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Антони Легутко (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Водеща:

 

CONT –

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

* * *

29. 2021 година – Европейска година на „по-зелените“ градове

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Кристел Шалдемозе (S&D)
Карин Карлсбро (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Ядвига Вишневска (ECR)
Идоя Вилянуева Руис (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

30. Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Докладчик:

 

Никос Андрулакис (S&D)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Решение: без становище

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Изложение на Комисията (подлежи на потвърждение)

         Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 11.00 ч.

31. Размяна на мнения с Комисията относно оценката на законодателството на Съюза в областта на кръвта, тъканите и клетките

32. Разни въпроси

33. Следващи заседания

         16 декември 2019 г. (Страсбург)

         9 януари 2020 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 2 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност