PDF 210kWORD 402k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

ENVI(2019)1202_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 2. prosince 2019, 15:00–18:30

Úterý 3. prosince 2019, 9:30–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

2. prosince 2019, 15:00–17:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 6. a 25. listopadu 2019

4. Informační sdělení o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/9/01588

* zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (ECON–ENVI (CJ36))
* jakost vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
* minimální požadavky na opětovné využívání vody

5. Výměna názorů s výkonným ředitelem Evropské agentury pro chemické látky Bjørnem Hansenem

6. Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: Akt v přenesené pravomoci o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - oxid titaničitý

ENVI/9/01877

 

Zpravodajka:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         projednání návrhu usnesení

7. Námitka podle článku 112: dovozy krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze Saúdské Arábie

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Zpravodajka:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         projednání návrhu usnesení

8. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: stanovení zvláštních podmínek pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Zpravodajka:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         projednání návrhu usnesení

9. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Spoluzpravodajky:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         projednání návrhu usnesení

2. prosince 2019, 17:00–18:30

Neveřejná schůze

10. Schůze koordinátorů

3. prosince 2019, 9:30–10:30

11. Výměna názorů s prezidentem Evropské investiční banky dr. Wernerem Hoyerem o přeměně části banky v klimatickou banku

3. prosince 2019, 10:30–12:30

*** Elektronické hlasování ***

12. Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: Akt v přenesené pravomoci o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - oxid titaničitý

ENVI/9/01877

 

Zpravodajka:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         přijetí návrhu usnesení

13. Námitka podle článku 112: dovozy krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze Saúdské Arábie

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Zpravodajka:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

14. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: stanovení zvláštních podmínek pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Zpravodajka:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

15. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Spoluzpravodajky:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

16. Strategický přístup k farmaceutickým výrobkům v životním prostředí

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí otázek k ústnímu zodpovězení s rozpravou

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. ledna 2020, 11:00

17. COP 15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. listopadu 2019, 11:00

18. Iniciativa EU týkající se opylovačů

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2019, 11:00

19. Umožnit digitální transformaci zdravotnictví a pečovatelských služeb na jednotném digitálním trhu: posílit pravomoci občanů a budovat zdravější společnost

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. listopadu 2019, 11:00

Opravy (článek 241)

20. OPRAVA nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU
(Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 176)
(postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí uvedeného nařízení
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         přijetí

21. OPRAVA nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
(Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1)
(postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí uvedeného nařízení
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         přijetí

*** Konec elektronického hlasování ***

22. Strategický přístup k farmaceutickým výrobkům v životním prostředí

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         projednání návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. ledna 2020, 11:00

3. prosince 2019, 14:30–18:30

Společná rozprava

23. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

24. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

25. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

26. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

27. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

28. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

* * *

29. Evropský rok zelenějších měst 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         projednání návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 11:00

30. Změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Zpravodaj:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         vystoupení Komise (bude potvrzeno)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2020, 11:00

31. Výměna názorů s Komisí o posouzení právních předpisů Unie týkajících se krve, tkání a buněk

32. Různé

33. Příští schůze

         16. prosince 2019 (Štrasburk)

         9. ledna 2020 (Brusel)

Poslední aktualizace: 2. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí