PDF 197kWORD 399k

 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

 

ENVI(2019)1202_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 2. detsember 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 3. detsember 2019 kell 9.30–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

2. detsember 2019 kell 15.00–17.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite 6. ja 25. novembri 2019. aasta soovituste kohta

4. Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

ENVI/9/01588

* Raamistiku loomine kestlike investeeringute soodustamiseks (ECON-ENVI (CJ36))
* Olmevee kvaliteet (uuesti sõnastatud)
* Vee taaskasutamise miinimumnõuded

5. Arvamuste vahetus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori Bjørn Hanseniga

6. Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: delegeeritud õigusakt, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist – titaandioksiid

ENVI/9/01877

 

Raportöör:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine

7. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: lemmikloomatoidu import Saudi Araabiast

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Raportöör:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine

8. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: eritingimuste kehtestamine Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Raportöör:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine

9. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mankotseebi, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamine (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine

2. detsember 2019 kell 17.00–18.30

Kinnine koosolek

10. Koordinaatorite koosolek

3. detsember 2019 kell 9.30–10.30

11. Arvamuste vahetus Euroopa Investeerimispanga presidendi dr Werner Hoyeriga panga ühe osa muutmise üle kliimapangaks

3. detsember 2019 kell 10.30–12.30

*** Elektrooniline hääletus ***

12. Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: delegeeritud õigusakt, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist – titaandioksiid

ENVI/9/01877

 

Raportöör:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

13. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: lemmikloomatoidu import Saudi Araabiast

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Raportöör:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

14. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: eritingimuste kehtestamine Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Raportöör:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

15. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mankotseebi, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamine (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

16. Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Suuliselt vastatavate küsimuste vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 29. jaanuar 2020 kell 11.00

17. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 – Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. november 2019 kell 11.00

18. Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 22. oktoober 2019 kell 11.00

19. Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine digitaalsel ühtsel turul; kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. november 2019 kell 11.00

Parandused (artikkel 241)

20. PARANDUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määruse (EL) 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL
(ELT L 117, 5.5.2017, lk 176)
kohta 5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu nimetatud määrus
P8_TA(2017)0108) – (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Vastuvõtmine

21. PARANDUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määruse (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ 
(ELT L 117, 5.5.2017, lk 1),
kohta 5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu nimetatud määrus
P8_TA(2017)0107) – (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

22. Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 29. jaanuar 2020 kell 11.00

3. detsember 2019 kell 14.30–18.30

Ühine arutelu

23. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

24. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

25. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

26. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

27. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

28. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

* * *

29. Rohelisemate linnade Euroopa aasta 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 11.00

30. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1313/2013/EL (liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta) muutmine

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Raportöör:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Komisjoni ettekanne (kinnitamata)

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 28. jaanuar 2020 kell 11.00

31. Arvamuste vahetus komisjoniga verd, kudesid ja rakke käsitlevate liidu õigusaktide hindamise üle

32. Muud küsimused

33. Järgmised koosolekud

         16. detsember 2019 (Strasbourg)

         9. jaanuar 2020 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika