PDF 201kWORD 399k

 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 

ENVI(2019)1202_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 2. prosinca 2019., 15:00 – 18:30

utorak 3. prosinca 2019., 9:30 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (2Q2)

2. prosinca 2019., 15:00 – 17:00

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Priopćenja predsjedatelja o preporukama koordinatora od 6. i 25. studenoga 2019.

4. Izvješće o aktualnim međuinstitucijskim pregovorima

ENVI/9/01588

* Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja (ECON-ENVI (CJ36))
* Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)
* Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode

5. Razmjena stajališta s Bjørnom Hansenom, izvršnim direktorom Europske agencije za kemikalije (ECHA)

6. Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Delegirani akt o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa - titanijev dioksid

ENVI/9/01877

 

Izvjestiteljica:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Razmatranje prijedloga rezolucije

7. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: uvoz hrane za kućne ljubimce iz Saudijske Arabije

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Izvjestiteljica:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Razmatranje prijedloga rezolucije

8. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: uvođenje posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Izvjestiteljica:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Razmatranje prijedloga rezolucije

9. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: produljenje roka važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-p, mepikvat, metiram, oksamil i piraklostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Suizvjestiteljice:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Razmatranje prijedloga rezolucije

2. prosinca 2019., 17:00 – 18:30

Zatvoreno za javnost

10. Sastanak koordinatora

3. prosinca 2019., 9:30 – 10:30

11. Razmjena gledišta s dr. Wernerom Hoyerom, predsjednikom Europske investicijske banke, o transformaciji dijela banke u banku za klimu

3. prosinca 2019., 10:30 – 12:30

*** Elektroničko glasovanje ***

12. Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Delegirani akt o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa - titanijev dioksid

ENVI/9/01877

 

Izvjestiteljica:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

13. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: uvoz hrane za kućne ljubimce iz Saudijske Arabije

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Izvjestiteljica:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

14. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: uvođenje posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Izvjestiteljica:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

15. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: produljenje roka važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-p, mepikvat, metiram, oksamil i piraklostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Suizvjestiteljice:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

16. Strateški pristup Europske unije lijekovima u okolišu

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje pitanja za usmeni odgovor

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 11:00

17. COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (CBD) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

         Rok za podnošenje amandmana: 7. studenoga 2019., 11:00

18. Inicijativa EU-a za oprašivače

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

         Rok za podnošenje amandmana: 22. listopada 2019., 11:00

19. Omogućivanje digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi: osnaživanje građana i stvaranje zdravijeg društva.

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

         Rok za podnošenje amandmana: 14. studenoga 2019., 11:00

Ispravci (članak 241.)

20. ISPRAVAK Uredbe (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU
(SL L 117, 5.5.2017., str. 176.)
(stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju od 5. travnja 2017. radi donošenja gore navedene Uredbe
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Usvajanje

21. ISPRAVAK Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ
(SL L 117, 5.5.2017., str. 1.)
(stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju od 5. travnja 2017. radi donošenja gore navedene Uredbe
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Usvajanje

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

22. Strateški pristup Europske unije lijekovima u okolišu

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Razmatranje prijedloga rezolucije

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 11:00

3. prosinca 2019., 14:30 – 18:30

Zajednička rasprava

23. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

24. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

25. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

26. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

27. Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

28. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

* * *

29. Europska godina zelenijih gradova 2020.

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Razmatranje prijedloga rezolucije

         Rok za podnošenje amandmana: 10. prosinca 2019., 11:00

30. Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Izvjestitelj:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Izlaganje Komisije (još nije potvrđeno)

         Rok za podnošenje amandmana: 28. siječnja 2020., 11:00

31. Razmjena gledišta s Komisijom o evaluaciji zakonodavstva Unije o krvi, tkivima i stanicama

32. Razno

33. Sljedeće sjednice

         16. prosinca 2019. (Strasbourg)

         9. siječnja 2020. (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 2. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti