PDF 205kWORD 401k

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

ENVI(2019)1202_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. gruodžio 3 d., antradienis, 9.30–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–17.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl 2019 m. lapkričio 6 d. ir lapkričio 25 d. koordinatorių rekomendacijų

4. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

ENVI/9/01588

* Sistema tvariam investavimui palengvinti (ECON ir ENVI komitetai (CJ36))
* Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (nauja redakcija)
* Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

5. Keitimasis nuomonėmis su ECHA vykdomuoju direktoriumi Bjørnu Hansenu

6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: deleguotasis aktas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (titano dioksidas)

ENVI/9/01877

 

Pranešėja:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: gyvūnų augintinių ėdalo importas iš Saudo Arabijos

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo specialių reikalavimų nustatymas dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliųjų medžiagų benfluralino, dimoksistrobino, fluazinamo, flutolanilo, mankozebo, mekopropo-P, mepikvato, metiramo, oksamilo ir piraklostrobino patvirtinimo galiojimo pratęsimas (D064213–01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Pranešėjos:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

2019 m. gruodžio 2 d. 17.00–18.30 val.

Uždaras

10. Koordinatorių posėdis

2019 m. gruodžio 3 d. 9.30–10.30 val.

11. Keitimasis nuomonėmis su Europos investicijų banko pirmininku dr. Werneriu Hoyeriu dėl banko dalies pertvarkymo į Klimato banką

2019 m. gruodžio 3 d. 10.30–12.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: deleguotasis aktas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (titano dioksidas)

ENVI/9/01877

 

Pranešėja:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

13. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: gyvūnų augintinių ėdalo importas iš Saudo Arabijos

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

14. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo specialių reikalavimų nustatymas dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

15. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliųjų medžiagų benfluralino, dimoksistrobino, fluazinamo, flutolanilo, mankozebo, mekopropo-P, mepikvato, metiramo, oksamilo ir piraklostrobino patvirtinimo galiojimo pratęsimas (D064213–01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Pranešėjos:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

16. Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 11.00 val.

17. COP15 į Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją Kunminge (2020 m.)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 7 d. 11.00 val.

18. ES iniciatyva dėl apdulkintojų

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 22 d. 11.00 val.

19. Sudaryti sąlygas skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, suteikti galių piliečiams, kurti sveikesnę visuomenę

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 14 d. 11.00 val.

Klaidų ištaisymas (241 straipsnis)

20. 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES, KLAIDŲ IŠTAISYMAS
(OL L 117, 2017 5 5, p. 176)
(Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti nurodytą reglamentą
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Priėmimas

21. 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, KLAIDŲ IŠTAISYMAS
(OL L 117, 2017 5 5, p. 1)
(Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti nurodytą reglamentą
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Priėmimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

22. Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 11.00 val.

2019 m. gruodžio 3 d. 14.30–18.30 val.

Bendros diskusijos

23. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

24. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

25. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

26. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

27. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

28. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

* * *

29. 2021-ieji – Europos žalesnių miestų metai

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 11.00 val.

30. Dalinis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Pranešėjas:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Komisijos pranešimas (dar nepatvirtinta)

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d. 11.00 val.

31. Keitimasis nuomonėmis su Komisija dėl Sąjungos teisės aktų dėl kraujo, audinių ir ląstelių vertinimo

32. Kiti klausimai

33. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 16 d. (Strasbūras)

         2020 m. sausio 9 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika