PDF 208kWORD 402k

 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

ENVI(2019)1202_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 2. decembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 3. decembrī, plkst. 9.30–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–17.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 6. un 25. novembra ieteikumiem

4. Pārskats par pašlaik notiekošajām iestāžu sarunām

ENVI/9/01588

* Satvara izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (ECON-ENVI (CJ36))
* Dzeramā ūdens kvalitāte (pārstrādāta redakcija)
* Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības

5. Viedokļu apmaiņa ar ECHA izpilddirektoru Bjørn Hansen

6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 111. panta 3. punktu: deleģētais akts par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu - titāna dioksīds

ENVI/9/01877

 

Referente:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: lolojumdzīvnieku barības imports no Saūda Arābijas

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Referente:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: īpašu nosacījumu, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas, paredzēšana pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Referente:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: darbīgo vielu benfluralīna, dimoksistrobīna, fluazināma, flutolanila, mankoceba, mekopropa-P, mepikvata, metirāma, oksamila un piraklostrobīna apstiprinājuma perioda pagarināšana (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Līdzreferentes:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

2019. gada 2. decembrī plkst. 17.00–18.30

Aiz slēgtām durvīm

10. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 3. decembrī plkst. 9.30–10.30

11. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju Dr. Werner Hoyer par bankas daļas pārveidi par klimata banku

2019. gada 3. decembrī plkst. 10.30–12.30

*** Elektroniskā balsošana ***

12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 111. panta 3. punktu: deleģētais akts par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu - titāna dioksīds

ENVI/9/01877

 

Referente:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: lolojumdzīvnieku barības imports no Saūda Arābijas

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Referente:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

14. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: īpašu nosacījumu, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas, paredzēšana pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Referente:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

15. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: darbīgo vielu benfluralīna, dimoksistrobīna, fluazināma, flutolanila, mankoceba, mekopropa-P, mepikvata, metirāma, oksamila un piraklostrobīna apstiprinājuma perioda pagarināšana (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Līdzreferentes:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

16. Stratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Tādu jautājumu pieņemšana, uz kuriem jāatbild mutiski

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 29. janvārī plkst. 11.00

17. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 7. novembrī plkst. 11.00

18. ES apputeksnētāju iniciatīva

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 22. oktobrī plkst. 11.00

19. Veselības un aprūpes digitālās pārveides nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū; iedzīvotāju iespēju stiprināšana un veselīgākas sabiedrības veidošana

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 14. novembrī plkst. 11.00

Kļūdu labojumi (241. pants)

20. LABOJUMS Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES
OV L 117, 5.5.2017., 176. lpp.
(Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta otrajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu [...] Regulu
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Pieņemšana

21. LABOJUMS Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK
OV L 117, 5.5.2017., 1. lpp.
(Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta otrajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu [...] Regulu
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

22. Stratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 29. janvārī plkst. 11.00

2019. gada 3. decembrī plkst. 14.30–18.30

Kopīga apspriešana

23. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

24. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

25. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

26. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

27. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

28. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

* * *

29. Eiropas gads zaļākām pilsētām (2021)

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 11.00

30. Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Referents:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās (vēl jāapstiprina)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 28. janvārī plkst. 11.00

31. Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par novērtējumu Savienības tiesību aktiem par asinīm, audiem un šūnām

32. Dažādi jautājumi

33. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 16. decembrī (Strasbūra)

         2020. gada 9. janvārī (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika