PDF 200kWORD 399k

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 

ENVI(2019)1202_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 3 december 2019, 9.30 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

2 december 2019, 15.00 - 17.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 6 november en 25 november 2019

4. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

* Vaststelling van een kader voor het vergemakkelijken van duurzame investeringen (ECON-ENVI (CJ36))
* Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
* Minimumeisen voor hergebruik van water

5. Gedachtewisseling met Bjørn Hansen (uitvoerend directeur ECHA)

6. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gedelegeerde handeling betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - titaandioxide

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpresolutie

7. Bezwaar op grond van artikel 112: Invoer van voeder voor gezelschapsdieren uit Saudi-Arabië

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Behandeling ontwerpresolutie

8. Bezwaar op grond van artikel 112: vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Behandeling ontwerpresolutie

9. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Behandeling ontwerpresolutie

2 december 2019, 17.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

10. Coördinatorenvergadering

3 december 2019, 9.30 - 10.30 uur

11. Gedachtewisseling met dr. Werner Hoyer (voorzitter van de Europese Investeringsbank) over de transformatie van een gedeelte van de bank tot een Klimaatbank

3 december 2019, 10.30 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

12. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gedelegeerde handeling betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - titaandioxide

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

13. Bezwaar op grond van artikel 112: Invoer van voeder voor gezelschapsdieren uit Saudi-Arabië

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

14. Bezwaar op grond van artikel 112: vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

15. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

16. Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

         Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 11.00 uur

17. COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (BDV) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2019, 11.00 uur

18. EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

19. Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 11.00 uur

Rectificaties (art. 241)

20. CORRIGENDUM op Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie
(PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176)
(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Goedkeuring

21. CORRIGENDUM op Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad
(PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1)
(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Goedkeuring

*** Einde elektronische stemming ***

22. Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Behandeling ontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 11.00 uur

3 december 2019, 14.30 - 18.30 uur

Gezamenlijke behandeling

23. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

24. Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

25. Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

26. Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

27. Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

28. Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

* * *

29. Europees Jaar van groenere steden 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Behandeling ontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

30. Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Rapporteur:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie (nog te bevestigen)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 11.00 uur

31. Gedachtewisseling met de Commissie over de evaluatie van de EU-wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen

32. Rondvraag

33. Volgende vergaderingen

         16 december 2019 (Straatsburg)

         9 januari 2020 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid