PDF 209kWORD 400k

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

ENVI(2019)1202_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 3 grudnia 2019 r., w godz. 9.30 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 17.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z 6 listopada i z 25 listopada 2019 r.

4. Sprawozdanie z trwających negocjacji międzyinstytucjonalnych

ENVI/9/01588

* Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (ECON-ENVI (CJ36))
* Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (przekształcenie)
* Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

5. Wymiana poglądów z udziałem Bjørna Hansena, dyrektora wykonawczego ECHA

6. Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: akt delegowany w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - ditlenek tytanu

ENVI/9/01877

 

Sprawozdawczyni:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

7. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: przywóz karmy dla zwierząt z Arabii Saudyjskiej

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

8. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: wprowadzenie specjalnych warunków regulujących przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii od czasu wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

9. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: przedłużenie okresów zatwierdzenia substancji czynnych: benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Współsprawozdawczynie:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

2 grudnia 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

Przy drzwiach zamkniętych

10. Posiedzenie koordynatorów

3 grudnia 2019 r., w godz. 9.30 – 10.30

11. Wymiana poglądów z udziałem prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego dr. Wernera Hoyera na temat przekształcenia części banku w bank klimatyczny

3 grudnia 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

12. Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: akt delegowany w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - ditlenek tytanu

ENVI/9/01877

 

Sprawozdawczyni:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

13. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: przywóz karmy dla zwierząt z Arabii Saudyjskiej

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

14. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: wprowadzenie specjalnych warunków regulujących przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii od czasu wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

15. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: przedłużenie okresów zatwierdzenia substancji czynnych: benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Współsprawozdawczynie:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

16. Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie pytań wymagających odpowiedzi ustnej

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 11.00

17. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

         Termin składania poprawek: 7 listopada 2019 r., godz. 11.00

18. Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

         Termin składania poprawek: 22 października 2019 r., godz. 11.00

19. Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

         Termin składania poprawek: 14 listopada 2019 r., godz. 11.00

Sprostowanie(a) (art. 241 Regulaminu)

20. SPROSTOWANIE do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE
(Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176)
(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia ww. rozporządzenia
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Przyjęcie

21. SPROSTOWANIE do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG 
(Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1)
(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia ww. rozporządzenia
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Przyjęcie

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

22. Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 11.00

3 grudnia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

Wspólna debata

23. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

24. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

25. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

26. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

27. Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

28. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

* * *

29. Europejski rok bardziej ekologicznych miast 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

         Termin składania poprawek: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00

30. Zmiana decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Sprawozdawca:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Decyzja: brak opinii

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Wystąpienie Komisji (do potwierdzenia)

         Termin składania poprawek: 28 stycznia 2020 r., godz. 11.00

31. Wymiana poglądów z Komisją na temat oceny prawodawstwa Unii dotyczącego krwi, tkanek i komórek

32. Sprawy różne

33. Następne posiedzenia

         16 grudnia 2019 r. (Strasburg)

         9 stycznia 2020 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności