PDF 210kWORD 401k

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2019)1202_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 3. decembra 2019 od 9.30 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

2. decembra 2019 od 15.00 do 17.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 6. novembra a 25. novembra 2019

4. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

ENVI/9/01588

* vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (ECON-ENVI (CJ36))
* kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)
* minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody

5. Výmena názorov s výkonným riaditeľom ECHA Bjørnom Hansenom

6. Námietka podľa článku 111 ods. 3: delegovaný akt o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí – oxid titaničitý

ENVI/9/01877

 

Spravodajkyňa:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

7. Námietka podľa článku 112: dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá zo Saudskej Arábie

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Spravodajkyňa:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

8. Námietka podľa článku 112: stanovenie osobitných podmienok týkajúcich sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Spravodajkyňa:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

9. Námietka podľa článku 112: predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Spoluspravodajkyne:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

2. decembra 2019 od 17.00 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

10. Schôdza koordinátorov

3. decembra 2019 od 9.30 do 10.30 h

11. Výmena názorov s prezidentom Európskej investičnej banky Dr. Wernerom Hoyerom o transformácii časti banky na klimatickú banku

3. decembra 2019 od 10.30 do 12.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

12. Námietka podľa článku 111 ods. 3: delegovaný akt o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí – oxid titaničitý

ENVI/9/01877

 

Spravodajkyňa:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

13. Námietka podľa článku 112: dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá zo Saudskej Arábie

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Spravodajkyňa:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

14. Námietka podľa článku 112: stanovenie osobitných podmienok týkajúcich sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Spravodajkyňa:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

15. Námietka podľa článku 112: predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Spoluspravodajkyne:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

16. Strategický prístup k liekom v životnom prostredí

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie otázok na ústne zodpovedanie

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. január 2020, 11.00 h

17. COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. november 2019, 11.00 h

18. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. október 2019, 11.00 h

19. Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovanie postavenia občanov a budovanie zdravšej spoločnosti

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. november 2019, 11.00 h

Korigendá (článok 241)

20. KORIGENDUM k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ
Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176.
(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia uvedeného nariadenia
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         prijatie

21. KORIGENDUM k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1.
(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia uvedeného nariadenia
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         prijatie

*** Koniec elektronického hlasovania ***

22. Strategický prístup k liekom v životnom prostredí

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. január 2020, 11.00 h

3. decembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

Spoločná rozprava

23. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

24. Absolutórium za rok 2018: Európska environmentálna agentúra (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

25. Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre lieky (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

26. Absolutórium za rok 2018: Európska chemická agentúra (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

27. Absolutórium za rok 2018: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

28. Absolutórium za rok 2018: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

* * *

29. Európsky rok zelenších miest 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 11.00 h

30. Zmena rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Spravodajca:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         výklad Komisie (má sa potvrdiť)

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2020, 11.00 h

31. Výmena názorov s Komisiou o hodnotení právnych predpisov Únie týkajúcich sa krvi, tkanív a buniek

32. Rôzne otázky

33. Nasledujúce schôdze

         16. decembra 2019 (Štrasburg)

         9. januára 2020 (Brusel)

Posledná úprava: 2. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia