PDF 200kWORD 395k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2020)0120_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–19.00 ч.

Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

20 януари 2020 г., 15.00–16.30 ч.

Представяне на програмата на председателството на Съвета

1. Размяна на мнения с г-н Милан Куюнджич, министър на здравеопазването на Хърватия

* * *

20 януари 2020 г., 16.30–17.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 9 януари 2020 г.

5. Одобрение на протоколите от заседанията:

         21 октомври 2019 г. PV – PE642.973v01-00

         6-7 ноември 2019 г. PV – PE643.205v01-00

6. Доклад относно текущите междуинституционални преговори

ENVI/9/01588

* Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (ECON-ENVI (CJ36))
* Качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст)
* Минимални изисквания за повторното използване на водата

7. Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

ENVI/9/00533

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Докладчик:

 

Естер де Ланге (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Водеща:

 

ENVI*

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

IMCO* –

Ана Кавацини (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

 

TRAN –

Свен Шулце (PPE)

PA – PE644.889v01-00

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 11.00 ч.

8. Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ("REACH") по отношение на оловото и неговите съединения

ENVI/9/02222

 

Съдокладчици:

 

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)

 

 

         Разглеждане на предложението за резолюция

* * *

20 януари 2020 г., 17.30–19.00 ч.

При закрити врати

9. Заседание на координаторите

* * *

21 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.

10. Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Докладчик:

 

Никос Андрулакис (S&D)

PR – PE644.941v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Решение: без становище

 

 

DEVE –

Лукас Мандл (PPE)

PA – PE644.993v01-00

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

REGI –

Юнус Омаржи (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 11.00 ч.

11. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

ENVI/9/00398

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Председател:

 

Паскал Канфен (Renew)

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (Renew)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище под формата на писмо

21 януари 2020 г., 10.00–11.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

12. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

ENVI/9/00398

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Председател:

 

Паскал Канфен (Renew)

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (Renew)

 

 

         Приемане на проекта на становище под формата на писмо

13. Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ("REACH") по отношение на оловото и неговите съединения

ENVI/9/02222

 

Съдокладчици:

 

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

14. Защита на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Станислав Полчак (PPE)
Силвия Спурек (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Александра Луиз Розенфийлд Филипс (Verts/ALE)
Ядвига Вишневска (ECR)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00
AM – PE642.917v01-00
AM – PE643.211v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2019 г., 11.00 ч.

15. 2021 година – Европейска година на „по-зелените“ градове

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Кристел Шалдемозе (S&D)
Карин Карлсбро (Renew)
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Ядвига Вишневска (ECR)
Идоя Вилянуева Руис (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00
AM – PE644.955v01-00

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.168v01-00
AM – PE641.169v01-00

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.162v01-00
AM – PE641.163v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.917v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.158v01-00
AM – PE641.159v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.854v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.160v01-00
AM – PE641.161v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.872v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.164v01-00
AM – PE641.165v01-00

Водеща:

 

CONT –

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.915v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE641.166v02-00
AM – PE641.167v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.916v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 11.00 ч.

22. Минимални изисквания за повторното използване на водата

ENVI/9/01278

***I 2018/0169(COD) COM(2018)0337 – C8-0220/2018

 

Докладчик:

 

Симона Бонафе (S&D)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

* * *

21 януари 2020 г., 11.00–12.30 ч.

Представяне на програмата на председателството на Съвета

23. Размяна на мнения с г-н Томислав Чорич, министър на околната среда и енергетиката

* * *

21 януари 2020 г., 14.30–16.00 ч.

Представяне на програмата на председателството на Съвета

24. Размяна на мнения с г-жа Мария Вучкович, министър на земеделието на Хърватия

21 януари 2020 г., 16.00–18.30 ч.

Публично изслушване

25. Публично изслушване на тема „Намаляване на емисиите на парникови газове от свързания с ЕС морски транспорт: какво следва след МДП на ЕС?“

ENVI/9/02226

         Вж. отделен проект на дневен ред

26. Разни въпроси

27. Следващи заседания

         3 февруари 2020 г.

Последно осъвременяване: 16 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност