PDF 175kWORD 1038k

 

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2020)0203_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 3 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

3 февруари 2020 г., 15.00–16.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Размяна на мнения с г-н Тиери Бретон, член на Европейската комисия, отговарящ за вътрешния пазар

3 февруари 2020 г., 16.30–17.45 ч.

3. Съобщения на председателя

4. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 20 януари 2020 г.

5. Размяна на мнения с г-жа Андреа Амон, директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

3 февруари 2020 г., 17.45–18.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Водеща:

 

ECON* –

Орор Лалюк (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 17 януари 2020 г., 11.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

7. Възражение съгласно член 112: проект на регламент за изпълнение на Комисията за неодобрение на екстракт от прополис като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Докладчик:

 

Жоел Мeлен (ID)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

8. Възражение съгласно член 112: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Съдокладчици:

 

Тили Метц (Verts/ALE)
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Елеонора Еви (NI)

 

Водеща:

 

ENVI

 

 

 

         Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         17-18 февруари 2020 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 29 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност