PDF 167kWORD 992k

 

 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

 

ENVI(2020)0213_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Erakorraline koosolek

Neljapäev, 13. veebruar 2020 kell 9.00–9.30

Strasbourg

Ruum: Louise Weiss (N1.3)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         2.–3. detsember 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: Komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Kaasraportöörid:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

5. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: komisjoni rakendusmääruse eelnõu, milles käsitletakse taruvaiguekstrakti kui põhiaine heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Raportöör:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Vastutav:

 

ENVI

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine
 

6. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta majanduskasvu analüüs

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Vastutav:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. jaanuar 2020 kell 11.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

7. Muud küsimused

8. Järgmised koosolekud

         17. veebruar 2020 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         18. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika