PDF 172kWORD 279k

 

 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

ENVI(2020)0213_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 13. februārī, plkst. 9.00–9.30

Strasbūra

Telpa: Louise Weiss (N1.3)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 2.–3. decembrī PV – PE644.958v01-00

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7), sastāv vai ir ražoti no tām

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas regulai par propolisa ekstrakta kā pamatvielas neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Referente:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

6. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2020. gada izaugsmes pētījums

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. janvārī plkst. 11.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

7. Dažādi jautājumi

8. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 17. februārī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2020. gada 18. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 5. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika