PDF 177kWORD 279k

 

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

ENVI(2020)0213_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 13 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 9.30

Strasburg

Sala: Louise Weiss (N1.3)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2-3 grudnia 2019 r. PV – PE644.958v01-00

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Współsprawozdawcy:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

5. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia ekstraktu propolisowego jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji

6. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 17 stycznia 2020 r., godz. 11.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności