PDF 174kWORD 279k

 

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2020)0213_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

štvrtok 13. februára 2020 od 9.00 do 9.30 h

Štrasburg

Miestnosť: Louise Weiss (N1.3)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         2. – 3. decembra 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Námietka podľa článku 112: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

5. Námietka podľa článku 112: návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neschválení výťažku z propolisu ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Spravodajkyňa:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

6. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. január 2020, 11.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 5. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia