PDF 171kWORD 279k

 

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

ENVI(2020)0213_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 9.00–9.30

Strasbourg

Lokal: Louise Weiss (N1.3)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         2–3 december 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Elektronisk omröstning ***

4. Invändning i enlighet med artikel 112 i arbetsordningen: utkast till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Medföredragande:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Ansvarigt utskott:

 

ENVI

 

 

 

         Antagande av förslag till resolution

5. Invändning i enlighet med artikel 112 i arbetsordningen: utkast till kommissionens genomförandeförordning om att inte godkänna propolisextrakt som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Föredragande:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Ansvarigt utskott:

 

ENVI

 

 

 

         Antagande av förslag till resolution

6. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 januari 2020 kl. 11.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         17 februari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 5 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy