PDF 180kWORD 286k

 

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

ENVI(2020)0217_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 17. februar 2020 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 17. februar 2020 kl. 15.00-18.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         16. december 2019 PV – PE645.033v01-00

         20.-21. januar 2020 PV – PE646.898v01-00

* * *

Forhandling under ét

4. Drøftelse med Kommissionen om kvalitetskontrol af vandrammedirektivet, grundvandsdirektivet, direktivet om miljøkvalitetskrav og oversvømmelsesdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser

5. Drøftelse med Kommissionen om evalueringen af Rådets direktiv 91/27/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand

* * *

Forhandling under ét

6. Drøftelse med Pierre Larrouturou, ordfører for 2021-budgettet

7. Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III

ENVI/9/02140

 2019/2213(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 20. februar 2020 kl. 11.00

* * *

8. Drøftelse med Kommissionen om kvalitetskontrollen af direktiverne om luftkvalitet,direktiv 2004/107/EF om om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften og direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa

9. Drøftelse med Kommissionen om fødevaresikkerhedsrisici i forbindelse med import af hestekød

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 9.00-11.00

For lukkede døre

10. Koordinatormøde

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 11.00-12.30

11. Drøftelse med Stella Kyriakides, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, om Europas kræfthandlingsplan, status med hensyn til coronavirus-udbruddet og "Fra jord til bord"-strategien

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 14.30-18.30

12. Valg af anden næstformand

13. Valg af tredje næstformand

*** Elektronisk afstemning ***

14. Kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

ENVI/9/01277

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

 

Ordfører:

 

Christophe Hansen (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ENVI

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

15. Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Ordfører:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR – PE646.870v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI

 

 

Udtalelser:

 

ITRE –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN –

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA – PE641.314v01-00

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 3. marts 2020 kl. 11.00

16. Drøftelse med Kommissionen om e-cigaretter og opvarmet tobak

* * *

Forhandling under ét

17. Drøftelse med Revisionsretten om særberetning nr. 16/2019 "De europæiske miljøøkonomiske regnskaber: Nytteværdien for de politiske beslutningstagere kan forbedres"

18. Drøftelse med Revisionsretten om særberetning nr. 18/2019 "Drivhusgasemissioner i EU: Rapporteringen er god, men der er behov for mere viden om fremtidige reduktioner"

* * *

19. Drøftelse med Kommissionen om geværskud med blyammonition

20. Diverse sager

21. Næste møder

         5. marts 2020

Seneste opdatering: 12. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik