PDF 175kWORD 1015k

 

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

ENVI(2020)0217_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 17. februarja 2020, od 15.00 do 18.30

v torek, 18. februarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

17. februar 2020 od 15.00 do 18.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         16. december 2019 PV – PE645.033v01-00

         20. in 21. januar 2020 PV – PE646.898v01-00

* * *

Skupna razprava

4. Izmenjava mnenj s Komisijo o preverjanju ustreznosti okvirne direktive o vodah, direktive o podzemni vodi, direktive o okoljskih standardih kakovosti in direktive o poplavah: Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktive 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem, Direktive 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti

5. Izmenjava mnenj s Komisijo o oceni Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode

* * *

Skupna razprava

6. Izmenjava mnenj s poročevalcem za proračun za leto 2021 Pierrom Larrouturoujem

7. Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

ENVI/9/02140

 2019/2213(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 20. februar 2020 ob 11.00

* * *

8. Izmenjava mnenj s Komisijo o preverjanju ustreznosti direktiv o kakovosti zunanjega zraka: Direktive 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku in Direktive 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

9. Izmenjava mnenj s Komisijo o tveganjih v zvezi z varnostjo hrane pri uvozu konjskega mesa

* * *

18. februar 2020 od 9.00 do 11.00

Brez navzočnosti javnosti

10. Sestanek koordinatorjev

* * *

18. februar 2020 od 11.00 do 12.30

11. Izmenjava mnenj s komisarko za zdravje in varnost hrane Stello Kyriakides o evropskem načrtu za boj proti raku, stanju izbruha koronavirusa in strategiji „od vil do vilic“

* * *

18. februar 2020 od 14.30 do 18.30

12. Izvolitev drugega podpredsednika ali podpredsednice

13. Izvolitev tretjega podpredsednika ali podpredsednice

*** Elektronsko glasovanje ***

14. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)

ENVI/9/01277

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

 

Poročevalec:

 

Christophe Hansen (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***

15. Svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Poročevalka:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR – PE646.870v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

Mnenje:

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN –

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA – PE641.314v01-00

 

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 3. marec 2020 ob 11.00

16. Izmenjava mnenj s Komisijo o e-cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih

* * *

 

Skupna razprava

17. Izmenjava mnenj z Evropskim računskim sodiščem o posebnem poročilu št. 16/2019 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih: koristnost za oblikovalce politik je mogoče izboljšati

18. Izmenjava mnenj z Evropskim računskim sodiščem o posebnem poročilu št. 18/2019 o emisijah toplogrednih plinov v EU: poročanje o njih je dobro, toda potreben bo boljši vpogled v prihodnja zmanjšanja

* * *

19. Izmenjava mnenj s Komisijo o svinčenih kroglah

20. Razno

21. Naslednja seja

         5. marec 2020

Zadnja posodobitev: 14. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov