Forslag til dagsorden - ENVI_OJ(2021)06-14_1Forslag til dagsorden
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

ENVI(2021)0614_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 14. juni 2021 kl. 13.45-16.15 og 16.45-17.45

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 9.00-12.00 og 12.00-13.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer

Den 14. juni 2021 kl. 13.45-16.15

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Tilbagemelding om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

ENVI/9/01588

* Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU
* Europa-Parlamentets og Rådets ændringsforordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer

4. Drøftelse med Kommissionen om de ENVI-relaterede aspekter af revisionen af handelspolitikken

5. En EU-strategi for reduktion af metanemissioner

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Ordfører:

 

Maria Spyraki (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

 

 

Udtalelser:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  Behandling af udkast til betænkning

  Frist for ændringsforslag: den 21. juni 2021 kl. 11.00

* * *

*** Afstemning ***

Åbning af fjernafstemningen

Afstemningen åbnes den 14. juni kl. 16.15 og afsluttes kl. 17.45

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via iVote-applikationen.

6. Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Ordfører:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Kor.udv.:

 

ENVI

 

 

Udtalelser:

 

BUDG

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

ITRE

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Vedtagelse af ændringsforslag

  Frist for ændringsforslag: den 3. marts 2021 kl. 11.00

Resultatet af afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til betænkning vil blive meddelt skriftligt.

Den endelige afstemning om udkastet til betænkning finder sted tirsdag den 15. juni kl. 12.00.

*** Afstemning afsluttet ***

* * *

Den 14. juni 2021 kl. 16.45-17.45

7. Drøftelse med Kommissionen om en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer

Den 15. juni 2021 kl. 9.00-12.00

8. Meddelelse af resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til betænkning om det generelle EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

9. Drøftelse med Kommissionen om emissionsstandarderne for personbiler, varevogne, lastbiler og busser efter Euro 6/VI

10. Forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Ordfører:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ENVI*

 

 

Udtalelser:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  Drøftelse med Kommissionen

11. Det Fælles Forskningscenters rapport om "Den europæiske bioøkonomi i 2050: Fire fremsynsscenarier"

ENVI/9/06205

  Forelæggelse af rapporten ved Det Fælles Forskningscenter (JRC)

  Drøftelse

* * *

Den 15. juni 2021 kl. 12.00-13.00

*** Afstemning ***

Åbning af fjernafstemningen

Afstemningen åbnes kl. 12.00 og afsluttes kl. 13.00

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via iVote-applikationen.

12. Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Ordfører:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Kor.udv.:

 

ENVI

 

 

Udtalelser:

 

BUDG

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

ITRE

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Vedtagelse af udkast til betænkning

  Frist for ændringsforslag: den 3. marts 2021 kl. 11.00

Resultatet af afstemningen vil blive meddelt skriftligt.

*** Afstemning afsluttet ***

13. Diverse sager

14. Næste møder

  21. juni 2021 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 10. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik