Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - ENVI_OJ(2021)06-14_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 

ENVI(2021)0614_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 17.45

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 12.00 έως 13.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (2Q2)

Και με εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της ENVI

14 Ιουνίου 2021, από 13.45 έως 16.15

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις

ENVI/9/01588

* Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
* Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

4. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τις πτυχές της επανεξέτασης της εμπορικής πολιτικής που ενδιαφέρουν την ENVI

5. Μια κοινοτική στρατηγική για να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Εισηγήτρια:

 

Μαρία Σπυράκη (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Επί της ουσίας:

 

ENVI*

 

 

Γνωμοδοτήσεις:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 21 Ιουνίου 2021, ώρα 11.00

* * *

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.15 έως τις 17.45 της 14ης Ιουνίου.

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote.

6. Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Εισηγήτρια:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Επί της ουσίας:

 

ENVI

 

 

Γνωμοδοτήσεις:

 

BUDG

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

ITRE

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Έγκριση των τροπολογιών

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 3 Μαρτίου 2021, ώρα 11.00

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με τις τροπολογίες επί του σχεδίου έκθεσης θα ανακοινωθούν εγγράφως.

Η τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 12.00.

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

* * *

14 Ιουνίου 2021, από 16.45 έως 17.45

7. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

15 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00

8. Ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης για το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030

9. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών που θα ακολουθήσουν το πρότυπο Euro 6/VI για αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία

10. Κανονισμός σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και για την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Εισηγήτρια:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Επί της ουσίας:

 

ENVI*

 

 

Γνωμοδοτήσεις:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή

11. Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο «Η ευρωπαϊκή βιοοικονομία το 2050: τέσσερα σενάρια πρόβλεψης»

ENVI/9/06205

  Παρουσίαση έκθεσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

  Ανταλλαγή απόψεων

* * *

15 Ιουνίου 2021, από 12.00 έως 13.00

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 12.00 έως τις 13.00.

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote.

12. Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Εισηγήτρια:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Επί της ουσίας:

 

ENVI

 

 

Γνωμοδοτήσεις:

 

BUDG

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

ITRE

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 3 Μαρτίου 2021, ώρα 11.00

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν εγγράφως.

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

13. Διάφορα

14. Προσεχείς συνεδριάσεις

  21 Ιουνίου 2021 (Βρυξέλλες)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου