Esityslistaluonnos - ENVI_OJ(2021)06-14_1Esityslistaluonnos
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

 

ENVI(2021)0614_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 14. kesäkuuta 2021 klo 13.45–16.15 ja 16.45–17.45

Tiistai 15. kesäkuuta 2021 klo 9.00–12.00 ja 12.00–13.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

ENVI-valiokunnan jäsenet voivat osallistua kokoukseen etäyhteyden välityksellä

14. kesäkuuta 2021 klo 13.45–16.15

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

ENVI/9/01588

* Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
* Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttaminen

4. Keskustelu komission kanssa ENVI-valiokuntaan liittyvistä kauppapolitiikan uudelleentarkastelun näkökohdista

5. EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Esittelijä:

 

Maria Spyraki (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Vastaava:

 

ENVI*

 

 

Lausunto:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  Mietintöluonnoksen käsittely

  Tarkistusten jättämisen määräaika: 21. kesäkuuta 2021 klo 11.00

* * *

*** Äänestys ***

Etä-äänestyksen avaaminen

Äänestys avataan 14. kesäkuuta klo 16.15 ja suljetaan klo 17.45.

Kaikki äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät iVote-äänestyssovelluksella.

6. Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Esittelijä:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Vastaava:

 

ENVI

 

 

Lausunto:

 

BUDG

Päätös: ei lausuntoa

 

 

ITRE

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Tarkistusten hyväksyminen

  Tarkistusten jättämisen määräaika: 3. maaliskuuta 2021 klo 11.00

Mietintöluonnokseen esitettyjä tarkistuksia koskevan äänestyksen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti.

Lopullinen äänestys mietintöluonnoksesta toimitetaan tiistaina 15. kesäkuuta klo 12.00.

*** Äänestys päättyy ***

* * *

14. kesäkuuta 2021 klo 16.45–17.45

7. Keskustelu komission kanssa uudesta EU:n strategiasta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

15. kesäkuuta 2021 klo 9.00–12.00

8. Mietintöluonnokseen ”Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma” esitettyjä tarkistuksia koskevien äänestystulosten ilmoittaminen

9. Keskustelu komission kanssa henkilöautoja, pakettiautoja, kuorma-autoja ja linja-autoja koskevista Euro 6/VI -päästönormeista

10. Asetus paristoista ja käytetyistä paristoista, direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Esittelijä:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Vastaava:

 

ENVI*

 

 

Lausunto:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  Keskustelu komission kanssa

11. Yhteisen tutkimuskeskuksen raportti aiheesta "Euroopan biotalous vuonna 2050: neljä ennakointiskenaariota"

ENVI/9/06205

  Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) raportin esittely

  Keskustelu

* * *

15. kesäkuuta 2021 klo 12.00–13.00

*** Äänestys ***

Etä-äänestyksen avaaminen

Äänestys alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 13.00.

Kaikki äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät iVote-äänestyssovelluksella.

12. Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Esittelijä:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Vastaava:

 

ENVI

 

 

Lausunto:

 

BUDG

Päätös: ei lausuntoa

 

 

ITRE

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Mietintöluonnoksen hyväksyminen

  Tarkistusten jättämisen määräaika: 3. maaliskuuta 2021 klo 11.00

Äänestystulokset ilmoitetaan kirjallisesti.

*** Äänestys päättyy ***

13. Muut asiat

14. Seuraavat kokoukset

  21. kesäkuuta 2021 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö