Darba kārtības projekts - ENVI_OJ(2021)06-14_1Darba kārtības projekts
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

ENVI(2021)0614_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2021. gada 14. jūnijā, plkst. 13.45–16.15 un plkst. 16.45–17.45

Otrdien, 2021. gada 15. jūnijā, plkst. 9.00–12.00 un plkst. 12.00–13.00

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti

2021. gada 14. jūnijā plkst. 13.45–16.15

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Pārskats par pašlaik notiekošajām iestāžu sarunām

ENVI/9/01588

* Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES
* Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

4. Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem par tirdzniecības politikas pārskatīšanas aspektiem, kuri saistīti ar ENVI komiteju 

5. ES metāna emisiju mazināšanas stratēģija

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Referente:

 

Maria Spyraki (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI*

 

 

Atzinumi:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  Ziņojuma projekta izskatīšana

  Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 21. jūnijā plkst. 11.00

* * *

*** Balsošanas laiks ***

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana

Balsošana sāksies 14. jūnijā plkst. 16.15 un beigsies plkst. 17.45.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni iVote.

6. Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Referente:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

Atzinumi:

 

BUDG

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ITRE

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Grozījumu pieņemšana

  Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 3. martā plkst. 11.00

Balsošanas rezultāti par grozījumiem ziņojuma projektā tiks paziņoti rakstiski.

Galīgais balsojums par ziņojuma projektu notiks otrdien, 15. jūnijā, plkst. 12.00.

*** Balsošanas beigas ***

* * *

2021. gada 14. jūnijā plkst. 16.45–17.45

7. Viedokļu apmaiņa ar Komisijas parstāvjiem par jaunu ES Klimatadaptācijas stratēģiju

2021. gada 15. jūnijā plkst. 9.00–12.00

8. Balsošanas par grozījumiem ziņojuma projektā “Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam” rezultātu paziņošana

9. Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem par emisiju standartiem vieglajiem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem laikposmam pēc Euro 6/VI ieviešanas

10. Regula par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Referente:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI*

 

 

Atzinumi:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

11. Kopīgā pētniecības centra ziņojums "Eiropas bioekonomika 2050. gadā: četri prognožu scenāriji"

ENVI/9/06205

  Kopīgā pētniecības centra (JRC) izklāsts par ziņojumu

  Viedokļu apmaiņa

* * *

2021. gada 15. jūnijā plkst. 12.00–13.00

*** Balsošanas laiks ***

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana

Balsošana sāksies plkst. 12.00 un beigsies plkst. 13.00.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni iVote.

12. Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Referente:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI

 

 

Atzinumi:

 

BUDG

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ITRE

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Ziņojuma projekta pieņemšana

  Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 3. martā plkst. 11.00

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti rakstiski.

*** Balsošanas beigas ***

13. Dažādi jautājumi

14. Nākamās sanāksmes

  2021. gada 21. jūnijā (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 10. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika