Projekt porządku obrad - ENVI_OJ(2021)06-14_1Projekt porządku obrad
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

ENVI(2021)0614_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 14 czerwca 2021 r., w godz. 13.45 – 16.15 i 16.45 – 17.45

Wtorek 15 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00 i 12.00 – 13.00

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

Ze zdalnym udziałem członków komisji ENVI

14 czerwca 2021 r., w godz. 13.45 – 16.15

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Sprawozdanie z trwających negocjacji międzyinstytucjonalnych

ENVI/9/01588

* Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE
* Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

4. Wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat aspektów przeglądu polityki handlowej związanych z komisją ENVI 

5. Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Maria Spyraki (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI*

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania

  Termin składania poprawek: 21 czerwca 2021 r., godz. 11.00

* * *

*** Głosowanie ***

Otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie zostanie otwarte 14 czerwca o godz. 16.15 i zamknięte o godz. 17.45

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu będą głosować za pomocą aplikacji iVote.

6. Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r.

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Sprawozdawczyni:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG

Decyzja: brak opinii

 

 

ITRE

Decyzja: brak opinii

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Przyjęcie poprawek

  Termin składania poprawek: 3 marca 2021 r., godz. 11.00

Wyniki głosowania nad poprawkami do projektu sprawozdania zostaną ogłoszone na piśmie.

Głosowanie końcowe w sprawie projektu sprawozdania odbędzie się we wtorek 15 czerwca o godz. 12.00.

*** Koniec głosowania ***

* * *

14 czerwca 2021 r., w godz. 16.45 – 17.45

7. Wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

15 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00

8. Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.

9. Wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat norm emisji po Euro 6/VI dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów

10. Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylające dyrektywę 2006/66/WE i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Sprawozdawczyni:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI*

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  Wymiana poglądów z Komisją Europejską

11. Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego pt. "Europejska biogospodarka w 2050 r. – cztery scenariusze prognostyczne”

ENVI/9/06205

  Przedstawienie sprawozdania przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

  Wymiana poglądów

* * *

15 czerwca 2021 r., w godz. 12.00 – 13.00

*** Głosowanie ***

Otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 12.00 i zamknięte o godz. 13.00.

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu będą głosować za pomocą aplikacji iVote.

12. Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r.

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Sprawozdawczyni:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG

Decyzja: brak opinii

 

 

ITRE

Decyzja: brak opinii

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Przyjęcie projektu sprawozdania

  Termin składania poprawek: 3 marca 2021 r., godz. 11.00

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na piśmie.

*** Koniec głosowania ***

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

  21 czerwca 2021 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności