Návrh programu - ENVI_OJ(2021)06-14_1Návrh programu
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2021)0614_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 14. júna 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 17.45 h

utorok 15. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 12.00 do 13.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku

14. júna 2021 od 13.45 do 16.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

ENVI/9/01588

* návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a o zmene smernice 2011/24/EÚ
* zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

4. Výmena názorov s Komisiou o aspektoch preskúmania obchodnej politiky týkajúcich sa výboru ENVI

5. Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Maria Spyraki (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  preskúmanie návrhu správy

  termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. jún 2021, 11.00 h

* * *

*** Hlasovanie ***

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovanie sa začne 14. júna o 16.15 h a skončí o 17.45 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, použijú aplikáciu iVote.

6. Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Spravodajkyňa:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ITRE

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  prijatie pozmeňujúcich návrhov

  termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. marec 2021, 11.00 h

Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy budú oznámené písomne.

Záverečné hlasovanie o návrhu správy sa uskutoční v utorok 15. júna o 12.00 h.

*** Koniec hlasovania ***

* * *

14. júna 2021 od 16.45 do 17.45 h

7. Výmena názorov s Komisiou o novej stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

15. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h

8. Oznámenia výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030

9. Výmena názorov s Komisiou o emisných normách nadväzujúcich na normu Euro6/VI pre osobné automobily, dodávky, nákladné automobily a autobusy

10. Nariadenie o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Spravodajkyňa:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

ENVI*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  výmena názorov s Komisiou

11. Správa Spoločného výskumného centra s názvom Európske biohospodárstvo v roku 2050: štyri scenáre výhľadu

ENVI/9/06205

  prezentácia správy Spoločného výskumného centra (JRC)

  výmena názorov

* * *

15. júna 2021 od 12.00 do 13.00 h

*** Hlasovanie ***

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovanie sa začne o 12.00 h a skončí o 13.00 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, použijú aplikáciu iVote.

12. Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Spravodajkyňa:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Gestorský výbor:

 

ENVI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ITRE

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  prijatie návrhu správy

  termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. marec 2021, 11.00 h

Výsledky hlasovania budú oznámené písomne.

*** Koniec hlasovania ***

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze

  21. júna 2021 (Brusel)

Posledná úprava: 10. júna 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia