Förslag till föredragningslista - ENVI_OJ(2022)03-31_1Förslag till föredragningslista
ENVI_OJ(2022)03-31_1

ENVI_OJ(2022)03-31_1

 

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

ENVI(2022)0331_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 31 mars 2022 kl. 9.00–12.00 och kl. 12.00–13.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

ENVI-ledamöter deltar också på distans

31 mars 2022 kl. 9.00–10.15

1. Godkännande av föredragningslistan

------

*** Omröstning ***

Inledande av distansomröstningen

Omröstningen inleds den 31 mars kl. 9.00 och avslutas kl. 10.30.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen röstar med hjälp av applikationen EPVote.

2. Ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

ENVI/9/07538

***I 2021/0340(COD) COM(2021)0656 – C9-0396/2021

 

Föredragande:

 

Martin Hojsík (Renew)

PR – PE703.218v02-00
AM – PE719.599v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI

 

 

  Antagande av ändringsförslag

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 mars 2022 kl. 11.00

3. Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU

ENVI/9/06917

***I 2021/0223(COD) COM(2021)0559 – C9-0331/2021

 

Föredragande av yttrande:

 

Alexandr Vondra (ECR)

PA – PE702.951v01-00
AM – PE704.660v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE719.568v01-00
AM – PE729.978v01-00
AM – PE729.987v01-00
AM – PE729.986v01-00

  Antagande av ändringsförslag

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 januari 2022 kl. 11.00

4. Ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin

ENVI/9/08325

***I 2022/0031(COD) COM(2022)0050 – C9-0031/2022

 

Ordförande:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE729.924v01-00

  Antagande av förslag till ståndpunkt i form av ändringsförslag

Resultatet av omröstningen om ändringsförslagen tillkännages skriftligen.

Slutomröstningen kommer att äga rum torsdagen den 31 mars kl. 12:00.

*** Slut på omröstningen ***

------

5. Meddelanden från ordföranden

6. Diskussion med kommissionen om meddelandet om att säkra livsmedelstryggheten och öka livsmedelssystemens resiliens

31 mars 2022 kl. 10.15–12.00

7. Diskussion med Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, om paketet om cirkulär ekonomi, särskilt förordningen om ekodesign för hållbara produkter

* * *

31 mars 2022 kl. 12.00–13.00

*** Omröstning ***

Inledande av distansomröstningen

Omröstningen inleds den 31 mars 2022 kl. 12.00 och avslutas kl. 13.00.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen röstar med hjälp av applikationen EPVote.

8. Ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

ENVI/9/07538

***I 2021/0340(COD) COM(2021)0656 – C9-0396/2021

 

Föredragande:

 

Martin Hojsík (Renew)

PR – PE703.218v02-00
AM – PE719.599v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI

 

 

  Antagande av förslag till betänkande

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 mars 2022 kl. 11.00

9. Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU

ENVI/9/06917

***I 2021/0223(COD) COM(2021)0559 – C9-0331/2021

 

Föredragande av yttrande:

 

Alexandr Vondra (ECR)

PA – PE702.951v01-00
AM – PE704.660v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE719.568v01-00
AM – PE729.978v01-00
AM – PE729.987v01-00
AM – PE729.986v01-00

  Antagande av förslag till yttrande

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 januari 2022 kl. 11.00

10. Genomföranderapport om faciliteten för återhämtning och resiliens

ENVI/9/08179

 2021/2251(INI) 

 

Ordförande:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

PR – PE719.652v01-00
AM – PE729.897v01-00

  Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

11. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen mot utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87769 × MON 89788, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

ENVI/9/08454

 2022/2566(RSP) 

 

Medföredragande:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

ENVI

 

 

  Antagande av förslag till resolution

Resultatet av omröstningen tillkännages skriftligen.

*** Slut på omröstningen ***

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

  20 april 2022 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

  21 april 2022 kl. 9.00–12.00 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 25 mars 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy