15.11.2018
ENVI_PA(2018)630523
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Arvamuse koostaja (*): Giovanni La Via

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 229kWORD 157k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika