Ziņojuma projekts - ENVI_PR(2009)430616Ziņojuma projekts
ENVI_PR(2009)430616

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
  (COM(2008)0040 - C7-0052/2008 - 2008/0028(COD))
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  Referente: Renate Sommer

  11.11.2009

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: