4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Andrzej Grzyb

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 243kWORD 397k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika