Udkast til betænkning - ENVI_PR(2018)623714Udkast til betænkning
ENVI_PR(2018)623714

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Frédérique Ries

10.7.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: