Návrh správy - ENVI_PR(2018)623714Návrh správy
ENVI_PR(2018)623714

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Frédérique Ries

10.7.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: