Raporti projekt - ENVI_PR(2020)660303Raporti projekt
ENVI_PR(2020)660303

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE
nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud)
(06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Christophe Hansen

13.11.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: