Pranešimo projektas - ENVI_PR(2020)660303Pranešimo projektas
ENVI_PR(2020)660303

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS
dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija)
(06230 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Christophe Hansen

13.11.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: