Ziņojuma projekts - ENVI_PR(2020)660303Ziņojuma projekts
ENVI_PR(2020)660303

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM
par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)
(06230/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Christophe Hansen

13.11.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: