Förslag till betänkande - ENVI_PR(2020)660303Förslag till betänkande
ENVI_PR(2020)660303

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION
om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
(06230 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Christophe Hansen

13.11.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: