Udkast til betænkning - ENVI_PR(2021)680818Udkast til betænkning
ENVI_PR(2021)680818

  UDKAST TIL BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr
  (COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører for udtalelse: Nicolás González Casares

  31.3.2021

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: