Σχέδιο έκθεσης - ENVI_PR(2021)680818Σχέδιο έκθεσης
ENVI_PR(2021)680818

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  (COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Nicolás González Casares

  31.3.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: