Raporti projekt - ENVI_PR(2021)680818Raporti projekt
ENVI_PR(2021)680818

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas
(COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Nicolás González Casares

31.3.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: