Dréacht-tuarascáil - ENVI_PR(2021)680818Dréacht-tuarascáil
ENVI_PR(2021)680818

DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ról treisithe don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach i leith ullmhacht i gcomhair géarchéimeanna agus bainistiú géarchéimeanna le haghaidh táirgí íocshláinte agus feistí leighis
(COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Rapóirtéir: Nicolás González Casares

31.3.2021

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: