Pranešimo projektas - ENVI_PR(2021)680818Pranešimo projektas
ENVI_PR(2021)680818

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje
(COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Nicolás González Casares

31.3.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: