Návrh správy - ENVI_PR(2021)680818Návrh správy
ENVI_PR(2021)680818

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok
(COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Nicolás González Casares

31.3.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: