Förslag till betänkande - ENVI_PR(2021)680818Förslag till betänkande
ENVI_PR(2021)680818

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter
(COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande av yttrande: Nicolás González Casares

31.3.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: