Udkast til betænkning - ENVI_PR(2021)696435Udkast til betænkning
ENVI_PR(2021)696435

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - (2020/0353(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Simona Bonafè

1.10.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: