Návrh správy - ENVI_PR(2021)696435Návrh správy
ENVI_PR(2021)696435

NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - (2020/0353(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Simona Bonafè

1.10.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: