Udkast til betænkning - ENVI_PR(2021)699175Udkast til betænkning
ENVI_PR(2021)699175

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår anvendelsesområdet, forenkling af overholdelsesregler, fastsættelse af medlemsstaternes mål for 2030 og forpligtelse til kollektiv opnåelse af klimaneutralitet senest i 2035 i arealanvendelses-, skovbrugs- og landbrugssektoren og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår forbedring af overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og revision
(COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører for udtalelse: Ville Niinistö

17.12.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: