Ontwerpverslag - ENVI_PR(2021)699175Ontwerpverslag
ENVI_PR(2021)699175

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de nalevingsvoorschriften, vaststelling van de streefcijfers voor de lidstaten voor 2030 en de verbintenis tot de collectieve verwezenlijking van klimaatneutraliteit in de sector landgebruik, bosbouw en landbouw tegen 2035, en van Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft verbetering van monitoring, rapportage, het volgen van de vooruitgang en beoordeling
(COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Ville Niinistö

17.12.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: