Návrh správy - ENVI_PR(2021)699175Návrh správy
ENVI_PR(2021)699175

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/841, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa dodržiavania záväzkov, stanovenie cieľov členských štátov na rok 2030 a záväzok spoločne dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2035 v sektore využívania pôdy, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, a nariadenie (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o zlepšenie monitorovania, podávania správ, sledovania pokroku a preskúmania
(COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Ville Niinistö

17.12.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: