Dréacht-tuarascáil - ENVI_PR(2023)745327Dréacht-tuarascáil
ENVI_PR(2023)745327

DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (athmhúnlú)
(COM(2022)0541 - C9-6363/2022 - 2022/0345(COD))
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Rapóirtéir don tuairim: Nils Torvalds

27.3.2023

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: