Förslag till betänkande - ENVI_PR(2023)745327Förslag till betänkande
ENVI_PR(2023)745327

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning)
(COM(2022)0541 - C9-6363/2022 - 2022/0345(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Nils Torvalds

27.3.2023

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: